White Kid: “Shut up mom!!”
Mom: *shuts up*
Muslim KId: “Shut up Mom!!!”
*wakes up* where am I?
Munkar & Nakir: “Man Rabuk??”